تن آلوده ی دل پاک

نبض دستم به صدای قدمت میلرزد....وای از خنده ی تو......

تیر 89
1 پست